Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2016

HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu.

Zaoberali sme sa aktuálnymi finančnými otázkami CZ:

1. Vypracovaním a odovzdaním daňového priznania za rok 2015. Zaplatili sme daň vo výške 1 389,08 € z nájmu vo výške 6 313,26 € ( nájom doplatený za roky 2013 – 2014). 77% Kalinovo – 1 069,59 € a 23% Veľká Ves – 319,49 €.

2. Zakúpením osobného motorového vozidla LOGAN DÁCIA pre CZ v hodnote 8 956,60 € a odpredaním FELÍCIE za zostatkovú hodnotu 300 €.

3. Finančným zabezpečením opravy organu v kostole Kalinovo, na ktorej pracovala vybraná firma Jozef Galla – ORGANÁR Dvory nad Žitavou. Oprava bola uhradená z Fondu AK vo výške 6 775 € ( vrátane 500 € za odkúpenie dvoch registrov píšťal z nefunkčného organu vo Veľkej Vsi ).

4. Hodnotením napĺňania rozpočtu ( príjmov a výdajov ), schváleného konventom 14.2.2016.

– Sledovali sme opravy:

K: výmena strechy na starej fare ( plechová krytina ) v hodnote 5 707 €. Obc.Ú. prispel sumou 500 €. Pokračovalo sa s odvodnením str. fary vo výške 103 €, mimorozpočtovo sa urobila garáž v str. fare, na ktorej sa preinvestovalo 386 € (sponzorsky dodaná garážová brána rod. Zivákovou a preklad nad bránou Ing. M. Dováľom).

VV: natreli fasádu veže kostola v hodnote 2005 € a v B dokončili opravu vnútorných stien kostola v hodnote 196 €. Celkovo sa preinvestovalo 7 874 €.

Z fondu AK sa čerpali peniaze na farbenie ohrádok hrobov Kalandovcov a starých farárov, nákup kvetov na hroby, návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene, pomôcok pre detskú besiedku a oprava organu v celkovej výške 7 655 €.

– Zvýšenú spotrebu elektrickej energie v kostoloch VV a K.

– Financovaníe celozborového dńa ( 208 € ) a inštalácie br. Farára ( 609 € ).

– Výber cirkevných príspevkov 93,8% vo výške 4 006 €.

5. Br. J. Maďar, ved. inventarizačnej komisie, dohliadal na zaevidovanie zakúpených

predmetov K: kuka nádoba, projekčné plátno a investície do

osobného auta DÁCIA. Zároveň bola preradená elektr. kosačka

s nulovou hodnotou z K do B a vyradený osobný automobil FELÍCIA.

Vykonaná bola aj fyziská inventarizácia v Kalinove.

6. Revízna komisia vykonala kontrolu pokladní a účtovníctva s konštatovaním, že nenašla nedostatky.

7. Vypracovaním štatistických výkazov o hospodárení CZ za rok 2016, správy HV a návrhu rozpočtu na rok 2017 viď. tabuľky:

PRÍJMYRozpočet r. 2016 (€)Skutočnosť r. 2016 (€)Rozpočet r. 2017 (€)
Príjmy z majetku (pôdy)3 780,003 801,563 780,00
Milodary3 500,005 327,004 000,00
Ofery3 500,003 598,503 500,00
Cirkevný príspevok4 000,004 006,003 900,00
Z ObcÚ a predaja auta300,00800,00500,00
Príjmy z poskytnutých služieb (zvonenie, úroky, predaj časopisov, vratky SSE, atď.)1 120,002 085,651 300,00
PRÍJMY SPOLU16 200,0019 618,7116 980,00
VÝDAVKYRozpočet r. 2016 (€)Skutočnosť r. 2016 (€)FOND AK r. 2016 (€)Rozpočet r. 2017 (€)
Opravy 10 000,007 873,876 775,005 860,00
Obstarávanie majetku9 500,008 956,60 0,00
Cestovné500,00148,6727,68600,00
Telefón300,00275,12 300,00
Poistenie budov, auta, revízie400,00516,64 800,00
Reprezentácia a ostatné výdavky a služby550,00370,85 400,00
Spotreba materiálu časopisy, kanc. potr., PHM a ost.)1 770,003 523,38152,713 400,00
Spotreba energií (vodné, SEE, SPP)3 100,003 213,43 3 620,00
Dane (z príjmu, nehnuteľností a poplatky)1 740,001 647,03 1 000,00
Príspevky vyšším a iným COJ900,001 114,39 1 000,00
VÝDAVKY SPOLU28 760,0027 639,917 655,3916 980,00
ROZDIEL-12 560,00-8 021,20 0,00
 Stav k 31.12.2015Príjmy v roku 2016Výdavky v roku 2016Stav k 31.12.2016
Finančné prostriedky CZ17 043,96 €19 618,71 €27 639,91 €9 022,76 €
Fond AK26 869,69 € 7 655,39 €19 214,30 €
SPOLU43 913,65 €19 618,71 €35 295,30 €28 237,06 €

Pridaj komentár